STRONA w TRAKCIE WPROWADZANIA CAŁOŚCIOWEJ OFERTY
×

Zmiany w projekcie – standardowe zgody na zmiany

Projektant dokonujący adaptacji projektu może bez zgody autora wprowadzić zmiany dotyczące:

  • Zmiany wymiarów fundamentów wynikające z dostosowania budynku do lokalnych warunków gruntowych.
  • Wprowadzenia całkowitego lub częściowego podpiwniczenia budynku pod warunkiem nie wynoszenia poziomu parteru w stosunku do poziomu terenu.
  • Zaprojektować użycie innych materiałów na konstrukcję budynku (ściany stropy) przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów i pod warunkiem zachowania walorów użytkowych budynku.
  • Rodzaju stropów – przy zachowaniu układu konstrukcji i zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów
  • Materiałów ścian zewnętrznych i wykończeniowych (tynki, posadzki, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej) pod warunkiem utrzymania wymaganych parametrów (tj. np. wytrzymałość, ciepłochłonność).
  • Programu użytkowego wewnątrz budynku; np. przesunięcia lub likwidacji ścian działowych i zmiany lokalizacji, ilosci i kształtu okien oraz drzwi, przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów.
  • Kąta nachylenia dachu do 10% lub 5% pod warunkiem dostosowania konstrukcyjnego i zachowania formy architektonicznej
  • Zmiana przekrojów elementów konstrukcji dachowej wynikająca z dostosowania do materiałów pokrycia lub z dostosowania budynku do innych stref śniegowych i wiatrowych niż podano w projekcie
  • Kolorystyki elewacji, detali dekoracyjnych, kształtu podjazdów i tarasów
  • Instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i centralnego ogrzewania – pod warunkiem zachowania obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego.

Powyższe zmiany powinny zostać naniesione na oryginał projektu trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym i dokonane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego przez osoby posiadające do tego odpowiednie uprawnienia. W uzasadnionych przypadkach należy sporządzić rysunki zamienne i dołączyć je jako aneks. Jakiekolwiek inne zmiany ponad wyszczególnione wyżej mogą być dokonane wyłącznie za zgodą autora projektu lub pracowni DOMUS

Powyższe zmiany są dokładane do każdego projektu.

Zmiany wykraczające poza zakres zmian należy wypisać przy zamówieniu projektu.