STRONA w TRAKCIE WPROWADZANIA CAŁOŚCIOWEJ OFERTY
×

Jak uzyskać wypis i wyrys

JAK UZYSKAĆ WYPIS i WYRYS z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustawowy czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Uczestnicy procedury

– Wnioskodawca

– Prezydent / Wójt / Burmistrz – Urzędy Miast i Gmin

PRZEBIEG PROCEDURY

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć do właściwego (ze względu na lokalizację obszaru objętego wnioskiem) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przed złożeniem wniosku wnioskodawca może od odpowiedniego organu uzyskać informację o wysokości opłaty skarbowej.

Dokumenty

–  wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty skarbowe

Wysokość opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu:

od wypisu

– do 5 stron – 30 złotych

– powyżej 5 stron – 50 złotych

od wyrysu

– 20 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4. Nie więcej niż 200 złotych (maksymalna kwota jaką Urząd może żądać)

– 17 złotych za ewentualne pełnomocnictwo

________________________________________________________________________________________________

KROK 2. Weryfikacja formalno-merytoryczna wniosku

Organ właściwy sprawdza, czy dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje lub obowiązywał miejscowy plan. Jeżeli dla wnioskowanej działki nie obowiązuje miejscowy plan to Urząd informuje się o tym wnioskodawcę, a wypis i wyrys nie może zostać wydany. W takim przypadku wnioskodawca może złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

________________________________________________________________________________________________

KROK 3. Przygotowanie i wydanie wypisu

1. W przypadku, gdy wniosek był kompletny lub został poprawnie uzupełniony, organ właściwy przygotowuje i wydaje wnioskodawcy wypis i wyrys dla obszaru, którego dotyczy wniosek

2. W przypadku, gdy opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu jest wyższa od uiszczonej przez wnioskodawcę, to jest on informowany o tym fakcie. Wypis i wyrys z zostanie wydany po uregulowaniu wymaganej opłaty skarbowej.

3. W przypadku, gdy opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu jest niższa od uiszczonej przez wnioskodawcę to jest on informowany o tym fakcie w piśmie przewodnim przekazującym wypis i wyrys. W takim przypadku nadpłacona opłata skarbowa może zostać zwrócona na wniosek wnioskodawcy (opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty).