STRONA w TRAKCIE WPROWADZANIA CAŁOŚCIOWEJ OFERTY
×

Zanim wybierzesz projekt – działka

Nabycie nieruchomości z zamiarem przeznaczenia jej pod planowaną inwestycję wymaga uprzedniego sprawdzenia kilku istotnych informacji, w tym zwłaszcza należy:

1. sprawdzić, czy nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

2. ustalić czy nieruchomość, na której ma powstać inwestycja, jest przeznaczona do użytku:

  • rolnego,
  • przemysłowego,
  • budowlanego.

Uzyskanie kompletu informacji dotyczących nabywanej nieruchomości, w tym wymienionych powyżej, jest możliwe poprzez zgromadzenie następujących dokumentów:

1. planów geodezyjnych – na podstawie których ocenia się dostęp nieruchomości do drogi publicznej oraz ustala się, czy nieruchomość posiada dostęp do instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wodnej i kanalizacyjnej,

2. planów zawierających podział terenu na działki geodezyjne, uwzględniających numery geodezyjne działek składających się na nabywaną nieruchomość oraz określających ich powierzchnię,

3. aktualnego odpisu z księgi wieczystej

4. aktów notarialnych potwierdzających tytuł prawny zbywcy do nieruchomości będącej przedmiotem transakcji.