STRONA w TRAKCIE WPROWADZANIA CAŁOŚCIOWEJ OFERTY
×

Zanim wybierzesz projekt – dokumenty

PIERWSZY KROK

W Urzędzie Miasta lub Gminy – Wydział Architektury i Budownictwa należy złożyć:

wniosek o aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

LUB

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (tzw. WZ)  –

W toku uzyskania pozwolenia na budowę wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanej w oparciu o przepisy prawa budowlanego oraz postępowania administracyjnego.Decyzja ta może być wydana:

lub też

Niestety, z początkiem 2004 r., większość dotychczasowych planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce utraciło ważność, w związku z czym do czasu uchwalenia przez właściwe organy nowych studiów i planów zagospodarowania inwestorzy są zmuszeni stosować procedurę wskazaną w punkcie 2 powyżej, a zatem konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy („WZ”), będącej niezbędnym warunkiem ubiegania się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ustalenie warunków zabudowy (WZ) następuje na WNIOSEK Inwestora:

Wniosek powinien zawierać:

1. kopię mapy zasadniczej (w skali 1:500 lub 1:1.000) lub – w przypadku jej braku – kopię mapy katastralnej przedstawiającą określenie granic terenu objętego wnioskiem, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, a także obszar, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać,

2. określenie zapotrzebowania na :

 • wodę
 • energię
 • sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków
 • innych potrzeb w zakresie infrastruktury publicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów.

3. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie graficznej i opisowej, Pracownia DOMuS udostępnia Inwestorom wymagane informacje o projektowanym budynku.

4. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz podanie danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko.

Wymagania określone w punktach 2-4 powyżej stanowią tzw. charakterystykę inwestycji, którą wykonać należy zgodnie z przedstawionymi powyżej wymaganiami tak, aby uniknąć konieczności jej uzupełniania i nie prowadzić w ten sposób do opóźnień w wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Decyzja związana z wydaniem Warunków Zabudowy (WZ)

Decyzja WZ określa rodzaj inwestycji, warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, a także linie rozgraniczające teren inwestycji. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.Decyzję wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Jest ona wiążąca dla organów wydających pozwolenie na budowę w okresie swojej ważności, określonym w jej treści. Decyzja może być wydana jedynie wówczas, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy (planowanej inwestycji) w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu

2. teren ma dostęp do drogi publicznej

3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanej inwestycji

4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc

5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (np. ustawą o ochronie środowiska, ustawą o ochronie zabytków).W trakcie postępowania zmierzającego do wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy warunków i zasad gospodarowania oraz zabudowy, a także stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Analiza ta obejmuje m.in.:

 • badanie usytuowania budynków
 • stosunek powierzchni planowanych obiektów do powierzchni działki lub działek, na których ma zostać wzniesiony budynek
 • szerokość fasady frontowej
 • wysokość górnej krawędzi fasady frontowej w jej najwyższym punkcie
 • geometrię dachu
 • kwestie związane z zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy istniejącymi a projektowanymi obiektami.

Decyzja WZ w pewnych sytuacjach może stracić swoją ważność.

Ma to miejsce wówczas, gdy:

1. inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,

lub

2. dla terenu objętego decyzją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są odmienne od tych zawartych w wydanej decyzji.

Pierwsza sytuacja wynika z faktu, iż decyzje WZ można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy. W związku z tym, uzyskanie przez jednego z wnioskodawców pozwolenia na budowę opartego na decyzji WZ powoduje konieczność stwierdzenia przez właściwy organ wygaśnięcia decyzji wydanych pozostałym wnioskodawcom.

Druga sytuacja dotyczy przypadku uchwalenia planu miejscowego ustalającego dla terenu objętego decyzjąnowe warunki zabudowy, odmienne od przewidzianych w decyzji. Wówczas decyzja WZ wygasa, chyba że w oparciu o tę decyzję już zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę.Postępowanie w sprawie ustalenia Warunków Zabudowy (WZ)

Decyzja WZ jest wydawana w trybie przewidzianym przez przepisy postępowania administracyjnego i prawa zagospodarowania przestrzennego, które m.in. przewidują, iż postępowanie w tej sprawie może być zawieszone na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję ustalającą warunki zabudowy w sytuacji, gdy:

1. rada gminy nie podjęła w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, albo

2. w okresie zawieszenia postępowania, tj. maksymalnie 12 miesięcy trwania tego stanu, nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

Jednakże w odniesieniu do wniosku dotyczącego obszaru, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawieszane jest obligatoryjnie do czasu uchwalenia tego planu. Z punktu widzenia planowanej inwestycji istotne jest, zatem ustalenie, czy teren, na którym ma zostać ona zlokalizowana, nie jest położony na obszarach nieobjętych planem miejscowym, w stosunku do których obowiązek ustalenia takiego planu istnieje, a ustalenie to nie jest przewidywane w bliskim okresie czasu. Wystąpienie bowiem z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy na takim obszarze może spowodować znaczne opóźnienia w planowanej inwestycji ze względu na brak możliwości określenia konkretnego terminu, w jakim wydana zostanie decyzja WZ niezbędna dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Pozostałe  dokumenty:

 • kopia mapy zasadniczej (Urząd Gminy)
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe – Wydział geodezji i gospodarki nieruchomościami – geodezja i kartografia)

DRUGI KROK

Złóż wnioski o warunki techniczne przyłączy

Do wniosków należy załączyć wypis z miejscowego planu lub decyzje o warunkach zabudowy oraz mapkę zasadniczą

 • energii elektrycznej – Zakład Energetyczny
 • wody i odbioru ścieków – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 • gazu – Zakład Gazowniczy

Mapa do celów projektowych

Należy zwrócić się do Geodety uprawnionego, który wykona aktualną mapę sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 przeznaczoną do celów projektowych.

JAK już zebrałeś wszystkie dokumenty to:

WYBIERZ i ZAMÓW PROJEKT z oferty Pracowni DOMuS – DOM u Sniechowskich