STRONA w TRAKCIE WPROWADZANIA CAŁOŚCIOWEJ OFERTY
×

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Wniosek o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej popularnie zwany odrolnieniem

Architekt w imieniu Inwestora może przygotować WNIOSEK O WYŁĄCZENIU GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ lub leśnej na cele budowlane. Jeżeli działka jest położona poza terenami miejskimi.

Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej. Stosownie do przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 roku, nr 16, poz. 78 ze zm.), rozpoczęcie procesu budowlanego, a konkretnie realizacji robót budowlanych na gruntach stanowiących użytki rolne klas IV oraz V-VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego i torfowisk, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha, lub na gruntach leśnych innych, aniżeli stanowiących własność Skarbu Państwa, wymaga zgody wojewody, wyrażanej w formie decyzji po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Jeżeli zmiana przeznaczenia gruntów na cel nierolniczy lub nieleśny dotyczy użytków rolnych klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha lub gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, decyzja wyłączająca te grunty z produkcji rolniczej lub leśnej musi być wydana odpowiednio przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w odniesieniu do użytków rolnych klas I-III albo przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – w stosunku do gruntów leśnych.

Wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inne cele – zarówno przez wojewodę, jak i właściwego ministra – następuje na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. We wniosku dotyczącym wyłączenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) załącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych – opinię dyrektora parku. Do wniosków o wydanie decyzji przez właściwego ministra (lasy Skarbu Państwa, użytki rolne) wojewoda dołącza swoją opinię. Decyzja o wyłączeniu z produkcji gruntów rolnych lub leśnych następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, po dniu faktycznego wyłączenia tych gruntów z produkcji.

Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego wydania decyzji o wyłączeniu z produkcji, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym warto zwrócić uwagę, iż jeżeli plan miejscowy nie przewiduje możliwości wyłączenia z produkcji poszczególnych gruntów leśnych lub rolnych, a zaistniałaby taka konieczność, to wówczas zmiany wymaga cały plan. Procedura taka jest przewidziana w prawie zagospodarowania przestrzennego, jest jednak bardzo skomplikowana i pochłania dużo wysiłku, co z punktu widzenia inwestora nie jest rozwiązaniem korzystnym. Dodatkowo, w sytuacji braku planu (o czym była mowa wyżej), wyłączenie takie może być w ogóle niemożliwe.

Uwaga: Jeżeli działka na której będzie budowany dom leży na terenie miasta, działka automatycznie jest działką budowlaną i nie wymaga odrolnienia. Oczywiście jeżeli z warunków zabudowy lub miejscowego plany wynika, że jest to działka przeznaczona na cele budowlane.