STRONA w TRAKCIE WPROWADZANIA CAŁOŚCIOWEJ OFERTY
×

Regulamin

REGULAMIN PRACOWNI PROJEKTOWEJ „DOMuS” Arkadiusz Sniechowski

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady zamawiania gotowych projektów architektonicznych i innych produktów oferowanych przez Pracownię Projektową DOMUS zlokalizowaną w Malinie, ul. Główna 52, 55-114 Wisznia Mała, NIP: 7542528652, REGON: 022499146 dostępnych pod adresem https://www.domus.wroc.pl/

.

Dział I – Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

DOMUS – Pracownia Projektowa DOMUS Arkadiusz Sniechowski z siedzibą przy ulicy Głównej 52, 55-114 Malin, Polska, NIP 7542528652, 022499146

Zamawiający – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, reprezentowana przez osobę fizyczną do tego upoważnioną, która korzysta z Usług udostępnianych przez DOMUS na mocy niniejszego Regulaminu. Jak również osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, korzystająca z usług świadczonych przez DOMUS

Produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

Partnerzy – firmy, które współpracują z DOMUS

Reklamodawca – osoba prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, która zleca DOMUS działania o charakterze promocyjno-marketingowym

Strona – tematyczny serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.domus.wroc.pl umożliwiający Zamawiającym, zakup wybranego projektu lub innego produktu z bazy prezentowanych na Stronie.

Usługi –  usługi świadczone przez DOMUS na rzecz Zamawiających drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Elektroniczny formularz zamówienia – dokument elektroniczny umożliwiający złożenie zamówienia

Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny umożliwiający utworzenie Konta;

Konto – dokument elektroniczny przypisany do Użytkownika, powstały w wyniku wypełnienia Elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów określonych niniejszym Regulaminem

Regulamin – niniejszy dokument

Dział II – Rodzaje i zakres świadczonych usług w oparciu o Regulamin

1. DOMUS  umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług polegających na:

a. Przeglądaniu informacji zamieszczonych na Stronie

b. Prowadzeniu Konta na Stronie w ramach którego Zamawiający będą mogli złożyć zamówienie na produkty

c. Zamieszczaniu wypowiedzi o Produktach na Stronie

d. odpłatna i nieodpłatna dystrybucja materiałów drukowanych (np. katalogi itp.)

Dział III. Warunki świadczenia usług

1. Zamawiający przed korzystaniem z Usług Strony zobowiązani są do zapoznania i zaakceptowania treści Regulaminu.

2. Zarejestrowanie Konta na Stronie przez Zamawiających jest każdorazowo całkowicie bezpłatne i będzie wymagało potwierdzenia przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail.

3. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.

4. Usługi płatne oznaczone są na Stronie w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Użytkownik mógł zapoznać się z ceną Usługi.

5. Zamawiający wypełniając elektroniczny formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia oświadcza, że:

 • dane podane w nim są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym
 • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich
 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać

6. Zamawiający ma możliwość zamieszczania na Stronie subiektywnych wypowiedzi (komentarzy) odnoszących się do zamieszczonych na stronie projektów. Zamawiający dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne.

7. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

8. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich –w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

9. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez DOMUS, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

10. W przypadku naruszenia przez Zamawiający postanowień niniejszego Regulaminu, DOMUS po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

11. DOMUS za pośrednictwem niniejszego dokumentu informuje Zamawiającego o zagrożeniach występujących w sieci Internet, a w szczególności o występujących włamaniach do systemu informatycznego, przejęciach haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniach systemu informatycznego wirusami.

12. DOMUS przestrzega przed udostępnianiem przez Zamawiającego jego hasła i loginu do Konta osobom trzecim.

DZIAŁ IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu przez Zamawiającego.

2. W przypadku Usług dostępnych po wypełnieniu Elektronicznego formularza rejestracyjnego umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta.

3. Zamawiający w przypadku Usług bezpłatnych może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

4. Złożenie zamówienia przez Elektroniczny serwis zamówieniowy oznacza zawarcie przez Zamawiajacego umowy kupna – sprzedaży.

5. DOMUS obsługuje Zmawiających mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i zagranicą.6. Reklamodawca w celu zlecenia działań promocyjno-marketingowych zobowiązany jest kontaktować się za pośrednictwem e-maila pod adresem: infobiuro@domus.wroc.pl

7. Wszystkie warunki zlecenia działań promocyjno-marketingowych są uzgadniane indywidualnie.

DZIAŁ V.  ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na produkt/produkty przyjmowane są za pośrednictwem:

 • serwisu poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia
 • wysyłając e–mail na adres: projekty@domus.wroc.pl
 • telefonu pod numerem: 713568050; 502293593
 • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Malin ul. Główna 52   55-114 Wisznia Mała

2. Do przyjęcia zamówienia w celu jego realizacji wymagane jest podanie:

 • imienia i nazwiska lub nazwy firmy wraz z podaniem numeru NIP
 • pełnego adresu, na jaki ma zostać dostarczona przesyłka
 • telefonicznego numeru kontaktowego
 • sposób dostawy
 • sposób płatności

3. Do przyjęcia zamówienia składanego za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówieniowego należy się zarejestrować, wymagane jest podanie:

 • imienia i nazwiska lub nazwy firmy wraz z podaniem numeru NIP,
 • pełnego adresu, na jaki ma zostać dostarczona przesyłka
 • telefonicznego numeru kontaktowego
 • adresu e–mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia

4. Zamawiając projekt, należy podać dokładną nazwę projektu oraz jego wariant (podstawowa lub odbicie lustrzane).

5. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Zamawiającego wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej DOMUS. Zamawiający równocześnie: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

6. Każda sprzedaż zostanie potwierdzona wystawieniem faktury VAT

7. Za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni  w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8.30 do 16.30

8. Realizowane będą jedynie zamówienia z podanym numerem telefonu kontaktowego, umożliwiającym weryfikację zamówienia.

9. Zamówienia są realizowane drogą wysyłkową lub jako sprzedaż w siedzibie Pracowni Projektowej DOMUS w Malinie. W celu osobistego odbioru projektu zamówienie należy złożyć, co najmniej na 2 dni przed odbiorem dokumentacji.

10. Jeżeli zamówiony projekt jest chwilowo niedostępny lub znajduje się w fazie koncepcyjnej, zamawiający zostanie poinformowany o możliwym terminie dostawy. Jeżeli zamawiający go zaakceptuje, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.

DZIAŁ VI. CENY i METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Zamawiający może wybrać następujące metody płatności::

 • przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem)
 • przelewem (przedpłatą na konto bankowe)

3. W przypadku płatności przelewem zamówiony projekt zostanie wysłany do Zamawiającego po wpłynięciu należności na wskazane konto lub może być odebrany osobiście w siedzibie Pracowni Projektowej DOMUS w Malinie

4. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz oznaczenie zamówionego towaru.

DZIAŁ VII. WYSYŁKA i KOSZTY WYSYŁKI

1. Przesyłki zawierające projekt budynku dostarczamy za pośrednictwem przewoźnika:

 • Poczty Polskiej – przesyłka za pobraniem lub przedpłatą na konto bankowe
 • InPostu paczkomat – przedpłatą na konto bankowe DOMUS
 • firmy kurierskiej – przedpłatą na konto bankowe DOMUS

2. W przypadku przesyłek w granicach kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej i Impost koszty dostawy projektu ponosi DOMUS.

3. W przypadku przesyłek w granicach kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej koszty dostawy projektu ponosi Zamawiający. 

4. W przypadku wysyłki projektu poza granice kraju, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie i ponoszony jest przez Zamawiającego.

5. W przypadku zamówień na pozostałe towary, koszty wysyłki ponosi Zamawiający. Koszty wysyłki na terenie kraju i poza granicami kraju ustalane są indywidualnie.

6. Zamówione projekty i produkty z nimi powiązane (z zastrzeżeniem z pkt. 10 Dział. V Zamówienia) DOMUS wysyła w ciągu od 3 dni roboczych licząc:

 • w przypadku przesyłki płatnej przy odbiorze od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia,
 • w przypadku płatności przelewem – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym DOMUS

7. Dodatkowe zgody autorskie zgłoszone po wysłaniu projektu są wysyłane na koszt Zamawiającego. Koszty wysyłki na terenie kraju i poza granicami kraju ustalane są indywidualnie.

DZIAŁ VIII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Na czas oczekiwania na przesyłkę od momentu złożenia zamówienia składa się m.in. okres realizacji zamówienia przez  DOMUS  i czas dostarczenia przesyłki. Po nadaniu przesyłki właściwemu przewoźnikowi. Czas dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoźników i nie zależy od DOMUS.

2. DOMUS nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem przesyłki przez przewoźnika.

3. W przypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie u przewoźnika.

4. Odbierając przesyłkę Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie ma uszkodzeń i czy zawiera komplet zamówionej dokumentacji projektowej. Wszelkie zastrzeżenia co do uszkodzeń lub kompletności zamówionej dokumentacji należy zgłosić w terminie 1 dnia od dnia odebrania przesyłki pod rygorem utraty prawa powoływania się na te zarzuty w późniejszym terminie.

5. Komplet zamówionej dokumentacji projektowej zawsze zawiera cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz jeden egzemplarz materiałów pomocniczych.

6. Na życzenie Zamawiającego, DOMUS wydaje bezpłatną, pisemną zgodę autorską na wprowadzenie zmian w projekcie z zastrzeżeniem, że musi je wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Spis planowanych zmian można podać w chwili składania zamówienia lub w dowolnym okresie po otrzymaniu dokumentacji projektowej.

DZIAŁ IX. Warunki zwrotu

1. Zamawiający ma prawo do zwrotu zakupionego Produktu bez podania przyczyny w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.

2. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Zamawiającym będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

3. DOMUS niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, jeżeli takowe, wystapiły. DOMUS dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy podany przez Zamawiającego. DOMUS może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DOMUS. DOMUS nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Odsyłany Produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania, w tym widocznych zmian adaptacyjnych i innych uszkodzeń. Zwracana przesyłka musi zawierać wszystkie elementy, z którymi była dostarczona. Okoliczności zwrotu należy uzgodnić telefonicznie.

6. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć kserokopię faktury VAT oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pobierz) opatrzone datą i podpisem osoby, która dokonywała zakupu, a także podanym numerem konta, na które ma być zwrócona kwota za Produkt.

7. Odpowiednio zabezpieczoną paczkę należy odesłać na własny koszt na adres Pracowni Projektowej DOMUS  – przesyłki nadane na koszt DOMUS nie będą przyjmowane i będą zwracane Zamawiajacemu.

8. Po otrzymaniu zwrotu Produktu DOMUS  niezwłocznie prześle Zamawiającemu fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest również bez zbędnej zwłoki odesłać na adres Pracowni jej podpisaną kopię, która będzie podstawą do zwrotu należności za Produkt.

DZIAŁ X. Warunki wymiany

1. Zamawiający ma prawo do jednokrotnej wymiany zakupionego Produktu na inny z oferty DOMUS w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni kalendarzowych od daty zakupu Produktu. Zasady wspomnianej wymiany wraz z ustaleniem ewentualnych dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać z DOMUS

2. Wymianie może podlegać Produkt kompletny, bez widocznych uszkodzeń, zwrócona w stanie nienaruszonym. Produkt niespełniający powyższych warunków nie zostanie wymieniony.

3. Koszty przesyłki Produktu wymienianego i tego, na który zostaje wymieniany, ponosi Zamawiający. Przesyłki nadane na koszt DOMUS nie będą przyjmowane i będą zwracane Zamawiajacemu.

4. DOMUS ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności przedmiotu z umową wyłącznie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego lub na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Warunkiem dokonania wymiany Produktu na inny jest zwrot podpisanej przez Zamawiającego faktury korekty.

6. DOMUS nie odpowiada za niezgodność przedmiotu z umową, gdy Zamawiający o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

DZIAŁ XI. Reklamacje

1. DOMUS odpowiada wobec Zamawiającego, w tym również Zamawiającego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Zamawiającego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

 • Dział Reklamacji DOMUS Malin ul. Główna 52 53-114 Wisznia Mała
 • projekty@domus.wroc.pl

Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji i datę zdarzenia oraz dowód zakupu.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 (powyżej).

4. DOMUS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. Zamawiający, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki).

6. W przypadku braków w reklamacji DOMUS wezwie Zamawijącego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Zamawijącego. DOMUS zwraca Klientowi koszty przesyłki jeżeli takie wystąpiły.

7. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności produktu z umową zawiadomi o tym DOMUS. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

8. DOMUS nie jest producentem wszystkich Produktów.

DZIAŁ XII. Prawa Autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na niniejszej Stronie i podstronach, układu graficznego strony, projektów, fotografii, rysunków należą do DOMUS. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony wraz z podstronami i wszystkie ich elementy,  zwłaszcza zamieszczone fotografie, projekty, rysunki podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przez przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą DOMUS. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

DZIAŁ XIII. Postanowienia końcowe

1. DOMUS ma prawo do zmiany Regulaminu, dlatego zobowiązuje się na 14 dni przed zmianą Regulaminu do poinformowania Zamawiających o planowanych zmianach Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości na wskazany w Elektronicznym formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej oraz do umieszczenia w sposób czytelny ww. informacji na stronie internetowej, tak aby każdy Zamawiający mógł się zapoznać z planowanymi zmianami.

2. Zamawiający, w przypadku o którym mowa w pkt 1 niniejszego Działu ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną do czasu wejścia w życie nowych regulacji. Jeżeli tego nie zrobi, uważa się, że Zamawiający zaakceptował treść zmian.

3. DOMUS zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych tylko na potrzeby Pracowni. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Informacje podawane przez Zamawiającego nie są udostępniane innym firmom i osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie sprzedaży i wysyłki. Pracownia ma prawo do udostępnienia danych osobowych Zamawiającego osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. DOMUS  zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się na Stronie oraz możliwości wycofania w każdym momencie poszczególnych Produktów z oferty sprzedaży bez podawania przyczyny. Zmiany cen nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.5. Dokumentacja techniczna projektu powtarzalnego może w nieznacznym stopniu różnić się od koncepcji prezentowanej na stronie internetowej, a także od technicznych rysunków poglądowych udostępnianych drogą elektroniczną.

6. Złożenie zamówienia na Produkt jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony, poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby DOMUSa.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania